Τον παρόντα Οδηγό συνέταξε η συγγραφική ομάδα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των κρατούμενων και αποφυλακισμένων γυναικών, όπως αυτές εκφράστηκαν από τις ίδιες τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και χρηματοδοτήθηκε από το ΚΕΘΙ, με τίτλο: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική,
οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών».

https://kethi.gr/wp-content/uploads/2018/12/KETHI-ENTYPO_LOW.pdf