Η παρούσα έκθεση βασίζεται στις συνεντεύξεις 42 000 γυναικών από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ). Καταδεικνύει ότι η βία κατά των γυναικών, και ειδικά η βία λόγω φύλου που επηρεάζει κυρίως τις
γυναίκες, αποτελεί σοβαρή παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων την οποία η ΕΕ δεν μπορεί να αγνοεί.

Link: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_el.pdf